Bombardier (CN)

Bombardier (CN)

庞巴迪

庞巴迪商务飞机具有悠久的历史,可追溯到第一架商用飞机,其核心的创新精神,体现在其员工和飞机上,在过去超过五十年间传承引以为傲的制造,销售和支持专业技能。当今的挑战是设计上类别定义商用喷气式飞机和商用飞机。

飛機型號認證

了解我们的能力 BOMBARDIER(庞巴迪
 
 
 
Challenger 601-3A /-3R | CL-600-2B16 (CF34-3A)
 
 
 
 
Challenger 604 / 605/ 650 | CL-600-2B16 (CF34)
 
 
 
 
Global 5000 / 5000 GVFD | BD-700-1A11 (BR710)
 
 
 
 
Global Express / XRS
 
 
 
 
Global Express / XRS / 6000 | BD-700-1A10 (BR710)
 
 
 
 
RJ100 / RJ200 / Challenger 850 | CL-600-2B19 (CF34RJ)