Dassault (CN)

Dassault (CN)

达索

在过去的100年中,达索已经建立了最先进的技术专长,为客户带来更大的利益。达索的可持续拓展在于技术和工业决策的基础上,采取务实而又大胆的做法,符合当今的伦理,社会和环境要求。 

飛機型號認證

了解我们的能力 DASSAULT(达索)
 
 
 
F2000EX EASy / F2000DX / F2000LX / F2000LXS / F2000S | Falcon 2000EX (PW308C)
 
 
 
 
F900EX EASy / F900DX / F900LX | Falcon 900EX (TFE731-60)
 
 
 
 
Falcon 10 | Falcon 10 (TFE 731-2)
 
 
 
 
Falcon 20-D5 / Falcon 20-E5 / Falcon 20-F5 | Falcon 20-5 (TFE731-5)
 
 
 
 
Falcon 2000 | Falcon 2000 (CFE 738-1)
 
 
 
 
Falcon 2000EX | F2000EX (PW308C)
 
 
 
 
Falcon 50 | Falcon 50 (TFE 731-3)
 
 
 
 
Falcon 50EX | Falcon 50 (TFE731-40)
 
 
 
 
Falcon 7X | Falcon 7X (PW307A)
 
 
 
 
Falcon 8X | Falcon 7X (PW307D)
 
 
 
 
Falcon 900 / 900B | Falcon 900 (TFE 731-5)
 
 
 
 
Falcon 900C | Falcon 900 (TFE 731-5)
 
 
 
 
Falcon 900EX | F900EX (TFE 731-60)
 
 
 
 
Fan Jet Falcon | Falcon 20 (CF700)