Dassault (CN)

Dassault (CN)

达索

在过去的100年中,达索已经建立了最先进的技术专长,为客户带来更大的利益。达索的可持续拓展在于技术和工业决策的基础上,采取务实而又大胆的做法,符合当今的伦理,社会和环境要求。 

飛機型號認證

了解我们的能力 DASSAULT(达索)
 
 
 
Falcon 7X | Falcon 7X (PW307A)
 
 
 
 

MAINTENANCE CENTERS

MAINTENANCE CENTERS - BOMBARDIER