Dassault (CN tradi)

Dassault (CN tradi)

達索

在過去的100年中,達索已經建立了最先進的技術專長,為客戶帶來更大的利益。達索的可持續拓展在於其穩固技術和工業決策的基礎上,採取務實而又大膽的做法,符合當今的倫理,社會和環境要求。

飛機類型核准

瞭解我們的能力
 
 
 
F2000EX EASy / F2000DX / F2000LX / F2000LXS / F2000S | Falcon 2000EX (PW308C)
 
 
 
 
F900EX EASy / F900DX / F900LX | Falcon 900EX (TFE731-60)
 
 
 
 
Falcon 10 | Falcon 10 (TFE 731-2)
 
 
 
 
Falcon 20-D5 / Falcon 20-E5 / Falcon 20-F5 | Falcon 20-5 (TFE731-5)
 
 
 
 
Falcon 2000 | Falcon 2000 (CFE 738-1)
 
 
 
 
Falcon 2000EX | F2000EX (PW308C)
 
 
 
 
Falcon 50 | Falcon 50 (TFE 731-3)
 
 
 
 
Falcon 50EX | Falcon 50 (TFE731-40)
 
 
 
 
Falcon 7X | Falcon 7X (PW307A)
 
 
 
 
Falcon 8X | Falcon 7X (PW307D)
 
 
 
 
Falcon 900 / 900B | Falcon 900 (TFE 731-5)
 
 
 
 
Falcon 900C | Falcon 900 (TFE 731-5)
 
 
 
 
Falcon 900EX | F900EX (TFE 731-60)
 
 
 
 
Fan Jet Falcon | Falcon 20 (CF700)